קורסים זמינים

יסוד איסור חשמל בשבת ושאלות הלכתיות הקשורות בשימוש בחשמל בשבת.

דיני בישול בשבת

דיני הטמנה בערב שבת ובשבת.

דיני שהיה בעצים, ושאר חומרי הסקה.

דיני שהייה בצלי, בפירות ובמים.

גזירת שמא יטה

דיני בציעת הפת בשבת

על איזה יין מותר לקדש

דיני קידוש על היין

אמירת במה מדלקין.

דיני קידוש בבית הכנסת לאחר תפילת ערבית של שבת.

דיני הטועה בתפילות שבת, דין ויכולו ומעין ז'.

דיני תפילת ערבית וסעודת שבת מבעוד יום ודיני ברכת השכיבנו.

דיני מי ששקעה עליו השמש בעודו בדרך בערב שבת.

דינים הקשורים לנר בערב שבת.